Mobiliteitsplan Londerzeel

Samen met studiebureau Tridée heeft de gemeente Londerzeel een mobiliteitsplan uitgewerkt. Dit plan omschrijft waar we de komende 10 jaar naartoe willen met de mobiliteit in onze gemeente. Er zijn concrete acties gepland om deze visie uit te rollen.

Mobiliteitsplan in 3 fases

Het mobiliteitsplan werd in 3 fases opgemaakt.

In de eerste fase hebben we vooral informatie verzameld, onder meer door een bevraging van het inwonerspanel. Ook brachten we de belangrijke knelpunten, de ambities van de gemeente en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen (zoals de aanleg van het op- en afrittencomplex Londerzeel-Zuid, de uitbouw van fietssnelwegen, fietsenstallingen, looproutes, enzovoort) in kaart.

In de tweede fase werd de verzamelde informatie grondig onderzocht en werd er bijkomend onderzoek uitgevoerd. Verschillende opties om de gemeente veiliger en aangenamer te maken voor iedereen werden verkend.

Tenslotte werd in de derde fase de richting we inslaan met de mobiliteit in de gemeente vastgelegd in een beleidsnota. We maakten een concrete actietabel.

Nu het plan is goedgekeurd, zijn we klaar om acties uit te rollen en echt werk te maken van een veiliger en aangenamer Londerzeel.

Wat staat er precies in het document?

Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan voor Londerzeel werd op 28 mei 2024 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het plan schetst de visie en strategische aanpak voor de mobiliteitsuitdagingen van de gemeente, met een nadruk op duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie.

In het plan komen verschillende thema’s aan bod:

Stappers

Voor de stappers of voetgangers wordt er ingezet op toegankelijkheid. Dit doen we onder meer door drempels weg te halen bij oversteekplaatsen, trage wegen te onderhouden en slecht begaanbare voetpaden te vervangen. We focussen op de voetpaden in de dorpskernen, omdat daar logischerwijze de meeste voetgangers zijn.

We werken drie thematische lussen uit:

 • Een kindlint of een kindvriendelijke wandelroute met speelelementen. Zo kunnen kinderen tussen 5 en 12 zelfstandiger en veiliger pendelen tussen hun huis en de school of het speeltuin.
 • Een zilverroute die gericht is op ouderen en bestaat uit lusvormige trajecten die perfect toegankelijk zijn en met zitgelegenheden om de 250 meter.
 • Een toeristische lus die de bezienswaardigheden in de gemeente verbindt.

Fietsers

In de nota bepaalden we waar we fietspaden willen aanleggen. Het algemene principe? Delen van de rijbaan met de auto waar het kan, scheiden waar het moet!

Fietspaden zijn nodig op wegen met veel en snel verkeer. Op plaatsen waar de rijbaan wordt gedeeld tussen fietsers en autogebruikers, is een lagere snelheid en verkeersdruk gewenst. Waar fietspaden nodig zijn, moeten ze veilig en comfortabel worden aangelegd naar de huidige normen.

Het verbreden van fietspaden en het aanleggen van ontbrekende fietspaden vereisen lange procedures. Om al sneller iets te kunnen doen, zetten we in op een kwaliteitsverbetering van bestaande fietspaden. Oneffen klinkers worden bijvoorbeeld vervangen door een verharding in asfalt.

Om fietsen veilig te parkeren, vervangen we verouderde types van fietsenstalling (‘wielklemmen’) door beugels of nietjes, waarbij de fiets met een extra slot kan worden vastgemaakt aan het kader.

Openbaar vervoer

In het thema openbaar vervoer ligt de focus op het maken van toegankelijke haltes. Denk aan drempelloze oversteken, tactiele geleiding (voor slechtzienden) en een verhoogd perron om het hoogteverschil tussen het voetpad en de opstap op de bus weg te werken.

Het vlotter maken van ontsluitingswegen en minder druk verkeer komt ook een stiptere busbediening ten goede (thema wegencategorisering). 

Autoparkeren

Binnen dit thema zetten we in op het beperken van zogenaamd parkeerzoekverkeer. Dit is vooral in het centrum van Londerzeel van toepassing. We herbekijken de bestaande blauwe zone met een kortere parkeerduur in de winkelstraat, waardoor er een hogere parkeerrotatie is (en je sneller plaats vindt!). Langer parkeren kan op de randparkings. We plaatsen wegwijzers en voorzien looproutes van de parking naar het centrum.

We zetten in op duaal autoparkeren. Een voorbeeld is het openstellen van de parking van een handelszaak na de openingsuren als extra parking voor bewoners.

We stimuleren autodelen. Een deelauto verlaagt de noodzaak aan een (bijkomende) auto. Minder auto’s op het openbaar domein verlagen de parkeerdruk.

Wegencategorisering

Er werden functies toegekend aan de straten in de gemeente. Bepaalde straten kregen een verkeersfunctie. Daar zetten we in op een vlotte doorstroming. Deze wegen verbinden de deelgemeenten met elkaar en met wegen met een nog grotere verkeersfunctie. Hogere snelheden zijn gewenst op wegen met een verkeersfunctie, waar dit veilig kan.

Andere straten zijn enkel voor bestemmingsverkeer (bijvoorbeeld woonwijken). Ze worden voornamelijk gebruikt om naar je huis of een huis in de straat te rijden. Hier staat de woon- en leefkwaliteit centraal en niet de vlotte doorstroming van het verkeer. In woonstraten staat traag verkeer centraal.

Deze wegencategorisering is de basis om te bepalen:

 • welke snelheid er logisch is
 • waar er fietspaden nodig zijn
 • waar welk verkeer gewenst is
 • hoe de voorrang moet worden geregeld

Zowel op de verkeerswegen, als op de wegen voor bestemmingsverkeer, rijdt ongewenst doorgaand verkeer. Heel wat verkeer rijdt binnendoor via onze gemeente om van en naar de A12 te rijden, terwijl deze ook kan bereikt worden via meer geschiktere wegen met een hogere functie (vb. N17). In het mobiliteitsplan werden zoekzones aangeduid waar nog bijkomend onderzoek en participatie nodig is om tot gepaste maatregelen te komen.

Leefzones

In het mobiliteitsplan werden er leefzones of verblijfzones afgebakend. Dit zijn gebieden waar er veel functies (wonen, spelen, …) aanwezig zijn en waar de rijbaan wordt gedeeld met fietsers. Hier is een lagere snelheid gewenst. Er geldt een algemene regel van 30 km/u.

‘Verblijven’ staat hier centraal en niet de vlotte doorgang voor doorgaand verkeer. Verkeer zonder bestemming in de zone is er niet gewenst. We gaan gebied per gebied in detail bekijken hoe we dit kunnen bereiken. Hiervoor maken we bijkomende, kleine mobiliteitsplannen per deelgemeente/ grote wijk.

Een volledige heraanleg van straten vraagt veel tijd. Om aan weggebruikers duidelijk te maken dat ze een leefzone binnenrijden, maken we dat heel zichtbaar. We gebruiken bijvoorbeeld markeringen, vernauwingen in de weg of kleine infrastructurele aanpassingen.

Scholen

Het veiliger maken van de schoolomgevingen is ook een thema in het mobiliteitsplan. We nemen schoolomgeving per schoolomgeving onder de loep.

Daarnaast zullen de routes voor de fietsexamens permanent worden bewegwijzerd. We stellen ook een fietsbereikbaarheidskaart op.

 

Download het volledige mobiliteitsplan

Tijdlijn

Mei 2021 – Februari 2022: Fase 1 – Oriëntatie

In de oriëntatiefase verzamelden we er informatie over bestaande en toekomstige plannen en projecten. We maakten een lijst van de visies van de verschillenden betrokken partijen, de knelpunten en de kansen. We bepaalden waar er extra onderzoek nodig was om problemen beter in kaart te brengen en om toekomstige ambities (doelstellingen) te kunnen vormgeven. Op 7 februari was deze fase afgerond.

Lees meer

Participatie tijdens Fase 1

In oktober 2021 vroegen we 435 inwoners die deel uitmaken van een inwonerspanel om een vragenlijst in te vullen. We vroegen hen onder meer hoe ze zich verplaatsten, wat ze vonden van de voetpaden, fietspaden, het openbaar vervoer en de wegen en wat de grootste problemen waren in hun buurt.

Hun feedback namen we mee in de analyse van de huidige toestand. De conclusies van al dat onderzoek legden we voor aan een klankbordgroep. Daarin zaten vertegenwoordigers van verenigingen, van de jeugd, de ouderen, ondernemers, enz.

Lees meer

Februari 2022-augustus 2022: Fase 2 – Synthese

De eerste fase maakte duidelijk dat er voor een aantal thema’s bijkomend onderzoek nodig was. Dat onderzoek voerden we uit in de tweede fase, de zogenaamde synthesefase. We deden onderzoek naar:


 • toegankelijke wandelroute per kern
 • de fietsparkeervoorzieningen
 • de afbakening van de leefzones, wegcategorisering en manieren om doorgaand verkeer te weren in de dorpskernen
 • de selectie van hoppinpunten (mobiliteitsknooppunten waar verschillende vervoermiddelen samenkomen en op elkaar zijn afgestemd)

We bepaalden verschillende scenario’s voor het toekomstige mobiliteitsbeleid. We vergeleken deze scenario’s om te zien hoe we best de grote knelpunten kunnen oplossen en onze ambities kunnen waarmaken. Deze tweede fase werd in augustus 2022 afgerond.

Lees meer

Participatie tijdens Fase 2

Eind maart 2022 organiseerden we een participatiemoment waarop we de deelnemers van de bevraging uitnodigden. We zorgden ervoor dat er vertegenwoordigers waren uit elke deelgemeente.

We toonden de resultaten van de bevraging die we tijdens de oriëntatiefase deden. We stelden ook de verschillende mogelijke scenario’s voor die we bepaalden in de tweede fase. We namen alle opmerkingen die tijdens deze sessies werden gemaakt mee naar de laatste fase, de beleidsplanfase.

We toetsten alle resultaten van de verschillende participatiemomenten ook af met de klankbordgroep.

Lees meer

Augustus 2022 – maart 2023: Fase 3 - Beleidsplan

Nu zitten we in de laatste fase, de beleidsplanfase is lopende. In deze fase moeten we knopen doorhakken en bepalen waar we naartoe willen met het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren en met welke acties we de doelstelling het best kunnen bereiken.

Lees meer

Participatie tijdens Fase 3

We legden het resultaat van al het voorbereidende werk voor aan alle inwoners. Van 15 november tot 15 december 2023 liep er een bevraging. Elke inwoner en ondernemer in Londerzeel kon deze bevraging invullen. We zijn blij dat we jullie meningen te horen kregen over het voorstel dat we samen met adviesbureau Tridée opmaakten.

Lees meer

December 2023 – maart 2024: afronden beleidsplan

Na afloop van de bevraging verwerken we alle resultaten en brengen we de laatste aanpassingen aan in het beleidsplan. Om een veiligere en aangenamere gemeente te kunnen worden, moeten er natuurlijk concrete acties volgen. Die acties zetten we in een tabel. Het gemeentebestuur buigt zich dan over het document en als we ons werk goed gedaan hebben, wordt het goedgekeurd. Zodra dat het geval is, kunnen we de eerste acties waarmaken.

Lees meer

Mei 2024: goedkeuring van het mobiliteitsplan

2024: uitrol van de eerste acties

2024-2034: uitrol acties

Het mobiliteitsplan is een beleidsplan voor de volgende 10 jaar. Het bevat acties die we snel kunnen realiseren en acties die veel tijd en middelen vragen. Doorheen het hele traject blijven we jullie informeren over de stand van zaken.

Lees meer

Projecten