Bedankt om mee te denken over een betere mobiliteit in Londerzeel.

Update januari '24

Onze gemeente werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Dit zal de richting bepalen van het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Het moet onze gemeente bovenal ook klaar maken voor de toekomst. Het doel is: een veiliger én aangenamer Londerzeel. Mobiliteit is essentieel voor iedereen, want elke inwoner begeeft zich in het verkeer. Een goed mobiliteitsplan belangt dus ook jou aan.

Op deze website kan je het verdere verloop van dit traject volgen.

Bekijk de volgende stappen

Resultaten bevraging

Jouw mening telt!

Als gemeente vinden we het erg belangrijk dat we duidelijk en transparant communiceren over de toekomst van Londerderzeel. Over de belangrijkste thema’s en prioriteiten in het mobiliteitsplan deden we dan ook beroep op de inwoner van Londerzeel.

Van 20 november tot 15 december kon je mee vorm geven aan het mobiliteitsplan. De bevraging was een groot succes: we kregen meer dan 500 waardevolle antwoorden en suggesties, zowel digitaal als op papier.

Alle resultaten worden verwerkt, waarna we het beleidsplan verder vormgeven en vertalen naar concrete acties. Het gemeentebestuur buigt zich in maart over dat document en – als we ons werk goed gedaan hebben – keurt het goed.

Zodra dat het geval is, kunnen we de eerste acties waarmaken.


Alles wat met mobiliteit te maken heeft zal voortaan worden gecommuniceerd onder de naam Verbonden Londerzeel. Op deze website zal je steeds de laatste stand van zaken kunnen terugvinden.

Een greep uit de resultaten

resultaat bevraging: 97% is akkoord met de stelling dat in Londerzeel publieke ruimtes toegankelijk moeten zijn
resultaat bevraging: 91% is akkoord dat bestaande fietspaden comfortabeler moeten worden
resultaat bevraging: 49% geeft voorang aan de wandelroute kindlint

Mobiliteitsplan:
het proces

Adviesbureau Tridée — gespecialiseerd in duurzame mobiliteit — heeft samen met onze gemeente een voorstel uitgewerkt, in de richting die volgens hen het meest geschikt is.

Dit mobiliteitsplan verloopt in 3 fases.

In de eerste fase hebben we vooral informatie verzameld, ondermeer door een bevraging van het inwonerspanel. Ook kregen we zicht op de belangrijke knelpunten, ambities van de gemeente en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen (zoals de aanleg van het op- en afrittencomplex Londerzeel-Zuid, de uitbouw van fietssnelwegen, fietsenstallingen, looproutes, enzovoort).

In de tweede fase werd de verzamelde informatie grondig onderzocht en werd er bijkomend onderzoek uitgevoerd. Tot slot werden er verschillende opties verkend om de gemeente veiliger en aangenamer te maken voor iedereen.

Momenteel zitten we in de derde en laatste fase.

Nadat alle resultaten van de bevraging verwerkt zijn, wordt het resultaat in detail besproken binnen het bestuur. Het wordt vertaald naar een concreet actieplan. Dan is het klaar om goedgekeurd te worden. Dan begint het echte werk om Londerzeel veiliger en aangenamer te maken.

Tijdlijn

Mei 2021 – Februari 2022: Fase 1 – Oriëntatie

In de oriëntatiefase verzamelden we er informatie over bestaande en toekomstige plannen en projecten. We maakten een lijst van de visies van de verschillenden betrokken partijen, de knelpunten en de kansen. We bepaalden waar er extra onderzoek nodig was om problemen beter in kaart te brengen en om toekomstige ambities (doelstellingen) te kunnen vormgeven. Op 7 februari was deze fase afgerond.

Lees meer

Participatie tijdens Fase 1

In oktober 2021 vroegen we 435 inwoners die deel uitmaken van een inwonerspanel om een vragenlijst in te vullen. We vroegen hen onder meer hoe ze zich verplaatsten, wat ze vonden van de voetpaden, fietspaden, het openbaar vervoer en de wegen en wat de grootste problemen waren in hun buurt.

Hun feedback namen we mee in de analyse van de huidige toestand. De conclusies van al dat onderzoek legden we voor aan een klankbordgroep. Daarin zaten vertegenwoordigers van verenigingen, van de jeugd, de ouderen, ondernemers, enz.

Lees meer

Februari 2022-augustus 2022: Fase 2 – Synthese

De eerste fase maakte duidelijk dat er voor een aantal thema’s bijkomend onderzoek nodig was. Dat onderzoek voerden we uit in de tweede fase, de zogenaamde synthesefase. We deden onderzoek naar:


  • toegankelijke wandelroute per kern
  • de fietsparkeervoorzieningen
  • de afbakening van de leefzones, wegcategorisering en manieren om doorgaand verkeer te weren in de dorpskernen
  • de selectie van hoppinpunten (mobiliteitsknooppunten waar verschillende vervoermiddelen samenkomen en op elkaar zijn afgestemd)

We bepaalden verschillende scenario’s voor het toekomstige mobiliteitsbeleid. We vergeleken deze scenario’s om te zien hoe we best de grote knelpunten kunnen oplossen en onze ambities kunnen waarmaken. Deze tweede fase werd in augustus 2022 afgerond.

Lees meer

Participatie tijdens Fase 2

Eind maart 2022 organiseerden we een participatiemoment waarop we de deelnemers van de bevraging uitnodigden. We zorgden ervoor dat er vertegenwoordigers waren uit elke deelgemeente.

We toonden de resultaten van de bevraging die we tijdens de oriëntatiefase deden. We stelden ook de verschillende mogelijke scenario’s voor die we bepaalden in de tweede fase. We namen alle opmerkingen die tijdens deze sessies werden gemaakt mee naar de laatste fase, de beleidsplanfase.

We toetsten alle resultaten van de verschillende participatiemomenten ook af met de klankbordgroep.

Lees meer

Augustus 2022 – maart 2023: Fase 3 - Beleidsplan

Nu zitten we in de laatste fase, de beleidsplanfase is lopende. In deze fase moeten we knopen doorhakken en bepalen waar we naartoe willen met het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren en met welke acties we de doelstelling het best kunnen bereiken.

Lees meer

Participatie tijdens Fase 3

We legden het resultaat van al het voorbereidende werk voor aan alle inwoners. Van 15 november tot 15 december 2023 liep er een bevraging. Elke inwoner en ondernemer in Londerzeel kon deze bevraging invullen. We zijn blij dat we jullie meningen te horen kregen over het voorstel dat we samen met adviesbureau Tridée opmaakten.

Lees meer

December 2023 – maart 2024: afronden beleidsplan

Na afloop van de bevraging verwerken we alle resultaten en brengen we de laatste aanpassingen aan in het beleidsplan. Om een veiligere en aangenamere gemeente te kunnen worden, moeten er natuurlijk concrete acties volgen. Die acties zetten we in een tabel. Het gemeentebestuur buigt zich dan over het document en als we ons werk goed gedaan hebben, wordt het goedgekeurd. Zodra dat het geval is, kunnen we de eerste acties waarmaken.

Lees meer

Maart 2024: goedkeuring van het mobiliteitsplan

2024: uitrol van de eerste acties

2024-2034: uitrol acties

Het mobiliteitsplan is een beleidsplan voor de volgende 10 jaar. Het bevat acties die we snel kunnen realiseren en acties die veel tijd en middelen vragen. Doorheen het hele traject blijven we jullie informeren over de stand van zaken.

Lees meer